banner

Guhit-banghay: Tulay sa paglinang ng kaalaman

Written by
  • Source A.
  • 7 years ago

Ibinahagi ni Mary Grace D. Bagtas – Teacher III, Pablo Roman National High School

 Ang paghahatid ng kaalaman at kasanayan ayon sa sistema ng ating edukasyon ay higit na nabibigyan ng buhay at sigla sa paggamit ng iba’t-ibang uri ng mga guhit-banghay (graphic organizers). Ang paggamit nito bilang kasangkapan sa pagtuturo ay isang mabisang paraan sa pagpapaunlad at paglinang sa kaisipan ng mga mag-aaral.

Ayon kay Mayos et al., ang mga guhit-banghay o mga grapiko ay mga kagamitang pedagohikal. Ito ay may dalawang dimensyon na naghahatid ng katotohanan at kaisipan sa paraang maayos, malinaw at maikli ngunit malaman at buo. Ginagamit dito ang kumbinasyon ng mga guhit, larawan at mga salita upang linawin at ilantad ang mga kaisipan, konsepto, proseso at uganayan ng mga bagay-bagay.

Sa ganitong pagkakataon ito ay mga kagamitang pedagohikal na ginagamit bilang pangbiswal na may iba-ibang paraan sa pagdidisenyo.

Ang guhit-banghay ay kumakatawan sa progresibong pagtalakay ng mga aralin sa anumang asignatura sa paaralan. Ito ay isang sistematikong paglalahad upang mas higit na maunawaan ang mga aralin.

Ang pahalaw na pagbubuod sa isang aralin ay malimit na hindi nagiging mabisa upang maunawaan ng mag-aaral ang tunay na punto ng aralin. Sa pamamagitan ng paglalahad na may tulong na biswal ay madaling maiuugnay ng mga nakikinig ang kaalamang inihahatid sa paggamit ng guhit-banghay.

Ang mga talakayan ay hindi lamang nagkakaroon ng hugis kundi ng mga kahulugan na makatutulong upang mas madaling maintindihan ang pinag-uusapan. Isa itong pagtuturo na maihahalintulad sa paggamit ng mapa, kung saan madaling matutukoy ang pupuntuhan sa paglalakbay. Ang mga balangkas na nakapaloob sa guhit-banghay ay tulong upang gawing maliwanag ang buod ng leksiyong tinatalakay. Sa paggamit ng mga grapiko ay nai-uugnay ang mga kuneksiyon ng bawa’t aralin.

Maraming uri at presentasyon ang inihahatid ng paggamit ng mga guhit-banghay. Ilan dito ay tulad ng pagtunghay sa buod na nasa gitna ng biswal na aralin (factstorming), na kung saan ang konsepto ay idinidetalye ng mga kaisipang nasa paligid niya.

Nariyan din ang tila sapot ng gagamba (spider web) isang grapikong presentasyon na nahahati sa ilang bahagi upang matukoy ang konsepto ng isang pag-aaral sa pamamagitan ng mga impormasyong nag-uugnay sa bawa’t isa sa kanila. Marami pang uri ng  guhit–banghay  katulad  na lamang ng K-W-L Technique, na kung saan ito ay isang teknik  na matukoy ang dati mong alam at iuugnay sa bagong kaalaman. Ang Concept Map naman ay nag-uugnay ng mga konsepto hanggang sa makabuo ng malaking ideya o katuturan.

Marami pang istratehiya kagaya ng Concept Cluster, Venn Diagram, Hirarkikal na Dayagram, Semantic Web, Discussion Web, Ang Sayklikal na tsart, Data Retrieval Chart, Sensory Details Chart, Circle Diagram, Story Map  at iba  na makatutulong sa paglinang ng kaisipan ng mga mag-aaral.

Tunay na napakahalaga ang dulot ng paggamit ng guhit-banghay sapagkat tinutulungan nitong mahasa ang kaisipan ng mga mag-aaral, nabibigyang atensyon ng mga mag-aaral ang pagtukoy sa mga pangunahing ideya o kaisipan, napadadali din ang pagdebelop ng mga konsepto at napapahusay ang kasanayan sa pagbasa, pagsulat at pagsusuri.

Sa paggamit ng guhit-banghay ay nagkakaroon ng aktibong partisipasyon na mag-isip at umunawa ang mga mag-aaral sa loob ng mga silid aralan. Mahihinuhang ang tulong ng mga guhit-banghay sa edukasyon sa kasalukuyang panahon ay gumaganap ng malaking bahagi upang maging sa sistematiko ang paghahatid ng kaalaman sa ating mga paaralan.

 Sanggunian:

Mayos, Norma S.et al., Ang Guro ng Bagong Milenyo 2008 Jimcy Publishing House.Cabanatuan City

http://www.my.hrw.com

Article Tags:
·
Article Categories:
Blog · Education

Comments are closed.

Shares